Η Εταιρεία Β.Σ.Κ. ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΛΤΔ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Εργαστήρια ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί ανεξάρτητο Οργανισμό με έδρα τη Λεμεσό.

Στελεχώνεται μεταξύ άλλων από Γεωλόγους, Μηχανικούς Μεταλλείων, Μηχανικούς Περιβάλλοντος και άλλο τεχνικό προσωπικό. Όλα τα στελέχη της εταιρείας, κατέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις καθώς και άριστες επαγγελματικές εμπειρίες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων καλύπτοντας τις ειδικευμένες απαιτήσεις των γεωλογικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών επιστημών αλλά και των σύγχρονων αιτήσεων του κατασκευαστικού κλάδου.

Η Εταιρεία Β.Σ.Κ. ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΛΤΔ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Εργαστήρια, διαθέτει εκτός από το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπόνηση των μελετών.

Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει συνεπή και αξιόπιστη τεχνική εξυπηρέτηση και συμβουλές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας για ποιότητα, αμεροληψία, αποδοτικότητα και οικονομία.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το ανεξάρτητο εργαστήριο μας είναι πλήρως εξοπλισμένο για να παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε όλες τις πτυχές των μηχανικών έργων και δοκιμών υλικών σε όλες τις περιοχές της Κύπρου.

Η εταιρίας μας δραστηριοποιείτε σε όλο το φάσμα των γεωεπιστημων, από τον εργαστηριακό έλεγχο των αδρανών υλικών, του εδάφους, της ασφάλτου και του σκυροδέματος, στις επιτόπιες δοκιμές των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις εργασίες συντήρησης, τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των υλικών και  στις γεωλογικές / γεωτεχνικές μελέτες.

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να παρέχονται σε πολύ πρώιμα στάδια ενός έργου με επιτόπια αναγνώριση και επιτόπια έρευνα. Η Β.Σ.Κ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΛΤΔ παρέχει μια ολοκληρωμένη γεωτεχνική υπηρεσία με πλήρες φάσμα επιτόπιων και εσωτερικών δοκιμών για την κάλυψη των προδιαγραφών και των αναγκών των πελατών. Τέτοιες δοκιμές καλύπτουν την έρευνα του εδάφους και τη χημική ανάλυση, τις επιτόπιες έρευνες, τη φόρτιση πλάκας και τις επιτόπιες δοκιμές CBR κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής κτηρίων ή έργων πολιτικού μηχανικού Β.Σ.Κ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ LTD παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για έλεγχο υλικών, επιθεώρηση, συμμόρφωση προδιαγραφών, ερμηνεία αποτελεσμάτων όπως απαιτείται από τον πελάτη. Η δειγματοληψία και η δοκιμή υλικών κυμαίνονται από κύβους, πυρήνες, οπλισμό χάλυβα, ασφαλτούχα υλικά, τούβλα, τεμάχια, πλακάκια, εδάφη και κοκκώδη υλικά, αδρανή, πρόσθετα, σφραγιστικά κ.λπ.

Για έργα συντήρησης η προσθήκης , όπου η αξιολόγηση των φέρονταν οργανισμών έχει μεγάλη σημασία, η Β.Σ.Κ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΛΤΔ παρέχει τις υπηρεσίες της για τη δοκιμή και την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών επιδόσεων αυτών των μελών. Οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν τεχνικές για την αξιολόγηση της αντοχής και της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος, της κατάστασης της ενίσχυσης, της παρουσίας της διάβρωσης ή της μόλυνσης με χλωρίδια και εκτείνεται σε δοκιμές πλήρους φορτίου όταν απαιτείται.

Σε περιπτώσεις μονάδων παραγωγής Β.Σ.Κ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΛΤΔ παρέχει τις υπηρεσίες της για δειγματοληψία και δοκιμή υλικών για συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα, καθώς και για ποιοτικό έλεγχο και συμβουλές.

Σε περιπτώσεις μονάδων παραγωγής σκυροδέματος και ασφάλτου παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλα τα στάδια των εργασιών, από το στάδιο του σχεδιασμού της σύνθεσης του μείγματος μέχρι τον ποιοτικό έλεγχο κατά την παραγωγή και συμβουλές σχετικά με τις πηγές υλικών και το χειρισμό.