Ένα από τα ιδιαίτερα προβλήματα στη γεωτεχνική μηχανική είναι η μελέτη της ευστάθειας πρανών είτε αυτά είναι φυσικά, είτε πρανή ορυγμάτων, είτε πρανή επιχωμάτων.

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρία και το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μας αναλαμβάνει και εκπονεί μελέτες Εθσταθειας Πρανών. Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιούντα οι πλέον σύγχρονοι μεθόδοι ανάλυσης ευστάθειας όπως και οι πιο ενδεδιγμένες μεθόδοι αντιμετώπισης ή πρόβλεψης του κατολισθητικού φαινομένου μέσω της ανάλυσησης με οριακή ισορροπία ή πεπερασμένων στοιχείων.

Μια Μέλέτη Γεωστατικής επάρκειας πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 • Μέθοδοι ανάλυσης ευστάθειας. Κατηγοριοποίηση των δυνατών μορφών αστάθειας
 • Κατηγοριοποίηση κατολισθήσεων
 • Προγράμματα Η/Υ για την πραγματοποίηση αναλύσεων ευσταθείας. Βασικές αρχές προσομοίωσης προβλημάτων.
 • Υπόγεια υδραυλική.
 • Η επιρροή του βαθμού κορεσμού
 • Η επιρροή της σεισμικής φόρτισης. Εκτίμηση μετακινήσεων υφισταμένων κατολισθήσεων λόγω σεισμικής φόρτισης
 • Ο υπολογισμός του συντελεστή ασφαλείας
 • Υπολογισμοί και σχεδιασμός μέτρων σταθεροποίησης/αποκατάστασης της ευστάθειας
  • Εκσκαφές ελάφρυνσης οφρύος
  • Αντίβαρα ποδός
  • Αποστραγγίσεις με παραοριζόντιες αποστραγγιστικές γεωτρήσεις
  • Αποστραγγίσεις με αποστραγγιστικές σήραγγες
  • Αποστράγγιση με αντλήσεις
  • Ειδικού τύπου αποστραγγίσεις
  • Πάσσαλοι και μπαρέτες
  • Ηλώσεις και αγκυρώσεις