Τα κατασκευαστικά έργα μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από τις γεωτεχνικές, γεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες του εδάφους.

Η επιτόπια έρευνα θεωρητε ως ουσιαστικό μέρος του προκαταρκτικού σχεδιασμού οποιουδήποτε κατασκευαστικού έργου που καθορίζει τα γεωλογικά (γεωλογία), μηχανικά (μηχανική εδάφους και βράχου), υδρολογικά (υπόγεια ύδατα) και περιβαλλοντικά (μόλυνση) χαρακτηριστικά του εδάφους. Είναι θεμελιώδες για την ασφαλή, αποτελεσματική και οικονομική ανάπτυξη.

Η εταιρία μας διασφαλίζει ότι η έρευνα εδάφους έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σωστά για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του έργου. Όπου κριθεί απαραίτητο, η πολυεπιστημονική μας κατάρτηση και εμπειρία είναι σε θέση να ενσωματώσουν ένα μεγάλο έυρος εργασιών για να καλύψουν τόσο γεωτεχνικές όσο και περιβαλλοντικές ανάγκες, προκειμένου να παρέχουν μια τεχνικά ισχυρή και οικονομικά αποδοτική λύση έρευνας πεδίου που να πληρεί απολύτος τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 7 (EC7) με ασυναγώνιστη ποιότητα και σαφήνεια.