Το έδαφος είναι ένα µή-συµπαγές πολυφασικό υλικό, που αποτελείται από ασύνδετους ή ελαφρά συνδεδεµένους στερεούς κόκκους, τα κενά µεταξύ των οποίων (πόροι) περιέχουν υγρά (συνήθως νερό) ή/και αέρια (συνήθως αέρα). Τα εδαφικά υλικά προέρχονται από τη µηχανική ή/και χηµική αποσάθρωση των πετρωµάτων.

Οι πιο κάτω δοκιμές μας βοηθουν στο να κατατάξουμε έναν εδαφικό σχηματισμό (κυρίως σύστημα κατάταξης Cassagrande ASTM D-2487
ή USCS) και να προσδιοριστεί η κατηγορία που ανήκει.

Στο εργαστήριο μας εκτελούνται οι πιο κάτω δοκιμές

  • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας (BS 1733-2, BS EN ISO 17892-1 ).
  • Προσδιορισμός φαινομένου βάρους συνεκτικών εδαφών (BS 1377-2, BS EN ISO 17892-2).
  • Προσδιορισμός ειδικού βάρους (BS 1377-2).
  • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας (BS 1377-2, BS EN ISO 17892-12).
  • Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας (BS 1377-2, BS EN ISO 17892-12).
  • Κοκκομετρική ανάλυση λεπτοκόκκων και χονδροκόκκων υλικών (BS 1377-2, BS EN ISO 17892-4).
  • Προσδιορισμός υλικού λεπτοτέρου του κόσκινου Νο200 (75-µm) (ASTM D1140).
  • Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας με την πρότυπη μέθοδο (Standard Proctor) (BS 1377-4,).
  • Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας με την τροποποιημένη μέθοδο (Modified Proctor) (ASTM D1557).
  • Προσδιορισμός pH εδαφών (BS 1377-3).