Η Γεωλογική Χαρτογράφηση αποτελεί σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση πληθόρας μελετών, όπως είναι οι περιβαλλοντικές, οι Γεωτεχνικές, Γεωλογικής Κταλληλότητας, οι υδρολογικες κλπ.
Η εκπόνηση μιας Γεωλογικής Χαρτογράφησης απαιτέι τον απαραίτητο εξοπλισμό, τους κανονισμούς ασφαλείας, την οργάνωση της εργασίας (στόχοι, τακτική), τις σωστές μεθόδους χαρτογράφησης, τις τεχνικές δειγματοληψίας, την σωστή καταγραφή των αριθμητικών δεδομένων, αλλά και όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες που συνθέτουν την ηλεκτρονική χαρτογραφία, οι οποιες πρέπει περιγράφονται και να αναλύονται με λεπτομέρεια.