Η εταιρία μας αναλαμβανει την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλοτητας. Σκοπός της μελέτης ειναι ο καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών στις οποίες εκπονείται πολεοδομική μελέτη για τη διασφάλιση του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.
Η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ειναι πλέον προυπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους της κυπριακής δημοκρατίας.
Για να θεωρήθεί μια μελέτη ότι ανταποκρίνεται στο σκόπο και την εγκυρότητας της πρέπει να ακολουθεί της πιο κάτω αποδεκτές απο την επιστημονική κοινότητα οδηγίες.

  • Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, π.χ. γεωλογικές, υδρογεωλογικές, σεισμολογικές, εδαφοτεχνικές μελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί στην περιοχή.
  • Έρευνα πεδίου, επιτόπιες και εργαστηριακές δοκιμες,όπως επίσης και γεωλογικές παρατηρήσεις για την επαλήθευση των διαθέσιμων στοιχείων.
  • Επεξεργασία και αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων ανάλογα με τη συμβολή τους στους άμεσους στόχους της μελέτης και αναγωγή τους στην κλίμακα σχεδιασμού.
  • Σύνταξη τεύχους της μελέτης.
  • Συσχέτιση των συμπερασμάτων της γεωλογικής μελέτης με τις απαιτήσεις του έργου.
  • Προτάσεις για περαιτέρω έρευνες, μέτρα προστασίας και αντίστοιχα έργα, εφόσον κριθεί ότι απαιτούνται
  • Όλα τα πιο πάνω πρέπει να εκπονούνται απο επιστημονικό προσωπικό το οπποίο πληρή όλα τα απαραίτητα ακαδημαικά προσόντα με αντίστοιχη πείρα στο αντικέιμενο και όλες οι δοκιμές να γίνονται με το κατάλληλο εξοπλισμό σε κατάλληλους χώρους δοκιμών.