Ποιοτικός Έλεγχος Κατασκευών

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες  μη καταστροφικές και ημικαταστροφικές μεθόδους εκτίμησης  αντοχής και ανθεκτικότητας για όλα τα δοκμικά στοιχεία μια κατασκευής (σκυρόδεμα, οπλισμός, τοιχοποιία).  Ο ποιοτικός έλεγχος κατασκευών γίνετε με πλήρη εφαρμογή των διεθνών προτύπων δειγματοληψίας και ελεγχού όπως επίσης με προσοχή και ακρίβεια.

Η εταιρία μας εφαρμόζει τις πιο κάτω μεθόδους

  • Πυρηνοληψία Σκυροδέματος
  • Μαγνητικές μέθοδοι ανίχνευσης οπλισμών
  • Ενανθράκωση – μεταβολή του pH – μέτρηση χλωριόντων
  • Έλεγχος οπλισμού σε διάβρωση
  • Δειγματοληψία δοκιμίων από λιθόδομές και συνδετήριου κονιάματος
  • Κρουσιμετρία
  • Εξόλκευση ήλου (μέθοδος Τάσιου – Δεμίρη)
  • Μέτρηση και παρακολούθηση εύρους ρωγμών και απεικόνιση