Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες  μη καταστροφικές και ημικαταστροφικές μεθόδους εκτίμησης  αντοχής και ανθεκτικότητας για όλα τα δοκμικά στοιχεία μια κατασκευής (σκυρόδεμα, οπλισμός, τοιχοποιία).  Ο ποιοτικός έλεγχος κατασκευών γίνετε με πλήρη εφαρμογή των διεθνών προτύπων δειγματοληψίας και ελεγχού όπως επίσης με προσοχή και ακρίβεια.

Η εταιρία μας εφαρμόζει τις πιο κάτω μεθόδους

  • Πυρηνοληψία Σκυροδέματος
  • Μαγνητικές μέθοδοι ανίχνευσης οπλισμών
  • Ενανθράκωση – μεταβολή του pH – μέτρηση χλωριόντων
  • Έλεγχος οπλισμού σε διάβρωση
  • Δειγματοληψία δοκιμίων από λιθόδομές και συνδετήριου κονιάματος
  • Κρουσιμετρία
  • Εξόλκευση ήλου (μέθοδος Τάσιου – Δεμίρη)
  • Μέτρηση και παρακολούθηση εύρους ρωγμών και απεικόνιση