Στο εργοτάξιο ή/και στο εργαστήριο μας εκτελούνται οι πιο κάτω δοκιμές

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Το εργαστήριο μας αναλαμβάνει την διενέργεια εργαστηριακών μελετών σύνθεσης σκυροδέματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

Δοκιμές Νωπού Σκυροδέματος

 • Δειγματοληψία  – EN 12350-1
 • Θερμοκρασία Νωπόυ Σκυροδέματος
 • Δοκιμή Κάθισης (Slump Test) – EN 12350-2
 • Δοκιμή Εξάπλωσης – EN 12350-5
 • Πυκνότητα – EN 12350-6
 • Προσδιορισμός Περιεχομένου Αέρα – EN 12350-6
 • Καταγραφή αύξησης θερμοκρασίας σε ογκώδη Σκυροδέματα

Δοκιμές Σκλυρημένου Σκυροδέματος

 • Παρασκευή και Συντήρηση δοκιμίων (κύβων, κυλίνδρικών & πρίσμα) σκυροδέματος για δοκιμές σε αντοχή – ΕΝ 12390-2
 • Αντοχή Δοκιμίων σε θλίψη – ΕΝ 12390-3
 • Αντοχή δοκιμίων σε κάμψη – ΕΝ 12390-4
 • Πυκνότητα – ΕΝ12390-7