Στο εργαστήριο μας εκτελούνται δοκιμές αδρανών υλικών για σκυρόδεμα ΕΝ 12620:2013 , κονιάματα ΕΝ13139:2013 και ασφαλιτκών ΕΝ 13108:2016 οι ακόλουθες δοκιμές αδρανών

 • Κοκκομετρική Διαβάθμιση (μέθοδος με κόσκινα)- ΕΝ 933-1
 • Προσδιορισμός μορφής κόκκου  (Δεικτης Πλακοειδούς & Μορφής) – ΕΝ933-3,4
 • Δοκιμή Ισοδύναμο Άμμου λεπτόκοκκου υλικού – ΕΝ933-8
 • Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος – Μπλε του Μεθυλενίου – ΕΝ933-9
 • Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά – ΕΝ1097-1
 • Προσδιορισμός της αντίστασης σε απότριψη – ΕΝ1097-2
 • Προσδιορισμός Φαινόμενου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού ΕΝ1097-3
 • Προσδιορισμός πυκνότητος κόκκων και υδατοαπορρόφησης – ΕΝ1097-6
 • Προσδιορισμός της πυκνότητας του φιλλερ – μέθοδος του πυκνομέτρου – ΕΝ1097-7
 • Προσδιορισμός του ύψους αναρρόφησης νερού – ΕΝ1097-10
 • Προσδιορισμός  της αντοχής σε ψύξη και απόψυξη – ΕΝ1367-1
 • Δοκιμή θεικού Μαγνησίου – ΕΝ1367-2