Μελέτη Ευστάθειας Πρανούς Επαρχιακού δρόμου στην επαρχία Πάφου

Η εταιρεία μας ανάλαβε και εκπόνησε Μελέτη Ευστάθειας Πρανούς Επαρχιακού δρόμου στην επαρχία Πάφου.
Η ανάλυσης έγινε με την μέθοδο της οριακής ισορροπιας και των πεπερασμένων στοιχείων με χρήση εξειδικευμένου προγράμματος και την συνδρομή του εργαστηρίου μας. Η ανάλυση και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγιναν με τη χρήση των αποδεκτών συντελεστών ασφαλείας σε υπό διαφορετικές συνθήκες (σεισμού, κορεσμού, επιβολής φορτίου κλπ). ΄Ως μέτρο πρόληιψης κατολισθητικού φαινομένου προτάθηκε η κατασκευή εδαφικου αντίβαρου στο πόδι του πρανούς.

Leave a Comment