Μελέτη Ευστάθειας Πρανούς Επαρχιακού δρόμου στην επαρχία Πάφου

Η εταιρεία μας ανάλαβε και εκπόνησε Μελέτη Ευστάθειας Πρανούς Επαρχιακού δρόμου στην επαρχία Πάφου. Η ανάλυσης έγινε με την μέθοδο της οριακής ισορροπιας και των πεπερασμένων στοιχείων με χρήση εξειδικευμένου προγράμματος και την συνδρομή του εργαστηρίου μας. Η ανάλυση και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγιναν με τη χρήση των αποδεκτών συντελεστών ασφαλείας σε υπό διαφορετικές … Read more

Γεωτεχνική Μελέτη

Η εταιρία μας εκπόνησε Γεωτεχνική μελέτη στο κέντρο της Λεμεσού για σκοπούς ανέγερσης τετραόροφου οικίματος με δύο υπόγειους χώρους. . Για την εκπόνηση της μελέτης διεξάχθηκαν επιτόπιες και εργαστηριακές δοκιμές με πληρη εφαρμογή όλων των προτύπων και μεθόδων που προβλέπει ο Ευροκώδικας 7. Ευχαριστούμε τους αναθέτες και τους συνεργάτες μας. Β.Σ.Κ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΛΤΔ

Γεωτεχνική Μελέτη κοινότητα Φασούλας

Πυρηνοληψία

Η εταιρία μας εκπόνησε γεωτεχνική μελέτη για σκοπούς οικιστικής ανάπτυξης στη κοινότητα Φασούλας της επαρχίας λεμεσού. Λόγο της ύπαρξης βραχώδους σχηματισμού, η εταρία μας εφάρμοσε τις πλέoν ενδεδιγμένες και σύγχρονες μεθόδους έρευνας και μελέτης της βραχομηνικής, όπως πυρηνοληψία απο μεγάλα βάθη, GSI, RQD, RMR, επιτρεπόμενη τάση θεμελίωσης και φέρουσα ικανότητα βραχώδους σχηματισμού κ.α.

Γεωτεχνική Μελέτη Παραλιακό Μέτωπο Λεμεσού

Η εταιρία μας εκπόνησε γεωτεχνική μελέτη κοντά στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Σκοπός της μελέτης ήταν  ο προσδιορισμός των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους για ανέγερση πολυκατοικίας. Η μεθοδολογία εκπόνησης έγινε με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις βάθους 15 μέτρων, σε σημεία που υπέδειξε  ο Γεωλόγος της εταιρίας μας. Κατά την διεξαγωγή των γεωτρήσεων έγινε εντοπισμός και … Read more

Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Η εταιρία μας εκπόνησε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που σκοπό είχε τον καθορισμό μέτρων προστασίας και σταδιακής αποκατάστασης για την προτεινόμενη ανάπτυξη λατομείου στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Αγίας Άννας της επαρχίας Λάρνακας.  Διερευνήθηκε κατά πόσον η λατομική ανάπτυξη θα δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στο οικοσύστημα της περιοχής. Συγκεκριμένα έτοιχαν μελέτης οι επιπτώσεις στον … Read more