Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Η εταιρία μας εκπόνησε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που σκοπό είχε τον καθορισμό μέτρων προστασίας και σταδιακής αποκατάστασης για την προτεινόμενη ανάπτυξη λατομείου στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Αγίας Άννας της επαρχίας Λάρνακας.  Διερευνήθηκε κατά πόσον η λατομική ανάπτυξη θα δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στο οικοσύστημα της περιοχής. Συγκεκριμένα έτοιχαν μελέτης οι επιπτώσεις στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη υγεία, στο υδρολογικό δίκτυο της περιοχής, στη γεωργία, κτηνοτροφία, στο δάσος της περιοχής και σε τυχόν αρχαιολογικά ή πολιτιστικά μνημεία. Στη συγκεκριμένη ΜΕΕΠ έγινε επίσης  και μια πλήρης και εμπεριστατωμένη διαχειριστική μελέτη για τα όρια και την μέθοδο της εξόρυξης όπως επίσης και για το χρόνο ζωής του λατομείου.

Leave a Comment